Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej

Strona główna

                                        "Małe Bystrzaki – równe szanse przedszkolaków w Gminie Świdnica"

Program operacyjny:

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
Poddziałanie: 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW
Nr projektu: RPDS.10.01.04-02-0014/17

Wartość ogólna projektu: 791.595 zł

Kwota dofinansowania z EFS: 666.695 zł

 

Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu będą realizowane w okresie od 01.09.2018 do 31.08 2019.

Projekt przewiduje zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego i szans edukacyjnych 64 dzieci w wieku 3-6 lat poprzez utworzenie nowego ośrodka edukacji przedszkolnej – Publicznego  Przedszkola w Bystrzycy Dolnej i uruchomienie 40 nowych miejsc przedszkolnych oraz zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 64 dzieci oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez objęcie kursami, szkoleniami lub studiami podyplomowymi 5 nauczycieli.
Zakładane w projekcie wsparcie wymaga przeprowadzenia działań  obejmujących:

a) dostosowanie i adaptację pomieszczeń przedszkolnych;
b) zakup i montaż wyposażenia, w tym mebli, sprzętu TIK, oprogramowania.
Niezbędne wyposażenie zostało zakupione do dwóch sal przedszkolnych (3-latków oraz 4-5-latków), szatni dla dzieci oraz wydawalni posiłków i zmywalnia naczyń;
c) zakup pomocy dydaktycznych  wspomagających rozwój i dostosowanych możliwości psychofizycznych dzieci oraz umożliwiających realizację programu wychowania przedszkolnego, w tym programu „Bezpieczny przedszkolak",
d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i
ogrodzeniem;
e) zapewnienie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: koszty wynagrodzenia 5 nauczycieli (oraz wynikające z programu wychowania przedszkolnego comiesięczne spektakle teatralne.

Okres realizacji projekt: od 01.03.2018r. do 28.02.2020r.